• Yasal Uyar?


  Bu internet sitesi Bristol-Myers Squibb ?la?lar? Inc.??stanbul ?ubesi (“Bristol-Myers Squibb”) taraf?ndan y?netilmekte olup site i?eri?i global telif haklar? ile ilgili kanunlarda yer alan hükümlerle korunmaktad?r.

  Yasal Uyar?’n?n Kabulü:
  Bu internet sitesine eri?iminiz ve bu siteyi kullan?m?n?z yürürlükteki mevzuata ve a?a??daki hüküm ve ?artlara (“Hüküm ve ?artlar”) tabidir. Bu siteye eri?erek ve i?eri?ini g?zden ge?irerek hi? bir k?s?tlama olmaks?z?n a?a??da yer alan Hüküm ve ?artlar’?n ba?lay?c? oldu?unu ve bu konuya ili?kin olarak Bristol-Myers Squibb ile aran?zda olan di?er s?zle?melerin yerini ald???n? beyan ve kabul edersiniz. ??bu Hüküm ve ?artlar’da “Bristol-Myers Squibb”e yap?lan at?flar?n tümü, Bristol-Myers Squibb Company ile mevcut ve müstakbel tüm i?tiraklerini ve ba?l? ortakl?klar?n? kapsayacak ?ekilde anla??lacakt?r.

  Kullan?m?n Kapsam?:
  Bristol-Myers Squibb sizin ki?isel bilgilenmeniz, e?itiminiz ve ileti?iminiz i?in bu internet sitesinin devaml?l???n? sa?lamaktad?r. Sitede g?rüntülenen materyalleri ancak bu materyallere ili?kin telif haklar?m?z ve di?er fikri ve mülkiyet haklar?m?za ili?kin bütün uyar?lar? yapmak suretiyle ve ticari olmayan ve ki?isel kullan?m ama?lar?yla indirebilirsiniz. Buna kar??l?k bu internet sitesindeki metin ve resim ve imajlar da dahil olmak üzere bu internet sitesinin i?eri?i Bristol-Myers Squibb’in yaz?l? izni olmaks?z?n da??t?lamaz, de?i?tirilemez, iletilemez, tekrar kullan?lamaz, tekrar g?nderilemez ve kullan?lamaz.

  Bu internet sitesi Türkiye Cumhuriyeti’nde bulunan kullan?c?lar i?in tasarlanm??t?r. Bu nedenle, Bristol-Myers Squibb’in, Türkiye Cumhuriyeti s?n?rlar? haricindeki yerlerde bu internet sitesinde yer alan bilgilerin do?rulu?u ve ge?erlili?ine ili?kin bir beyanda bulunmamakta oldu?unu ve bu internet sitesinin i?eri?inin hukuka ayk?r? olarak kabul edilmekte oldu?u yerlerde kullan?lmas?n?n yasak oldu?unu kabul edersiniz. Türkiye Cumhuriyeti s?n?rlar? d???ndan bu internet sitesine eri?meye ?al??an ki?iler bunu kendi?inisiyatifleri ?er?evesinde ger?ekle?tirmekte olup, ge?erli ulusal kanunlar?n uygulanmas?ndan kendileri sorumlu bulunmaktad?r.

  T?bbi Tavsiye ??ermemesi:
  Bu internet sitesi t?bbi bir tavsiye i?ermemektedir. Bristol-Myers Squibb t?bbi tavsiyeler verilmesi ya da benzer hizmetlerle i?tigal etmemektedir. Bunun yan? s?ra, bu internet sitesinden verilen bilgiler kesinlikle sa?l?k mesle?i mensuplar? taraf?ndan verilen hizmet veya ?nerilerin yerine ge?meyi ama?lamamaktad?r. Bu tür bir hizmete ya da ?neriye ihtiya? duyman?z halinde derhal sa?l?k mesle?i mensuplar?na ba?vurman?z gerekmektedir.

  ürün Bilgisi:
  ?nternet sitesi?veya bu internet sitesinde yer alan ba?lant?lar (linkler) sadece belli bir ülke, alan ya da b?lgede bulunabilen ürünlere, farkl? ülkelerde farkl? isimler alt?nda pazarlanmakta olan ürünlere ve farkl? ülkelerdeki ilgili otoriteler taraf?ndan farkl? endikasyonlar ya da k?s?tlamalarla onaylanan ürünlere ili?kin bilgi i?erebilir. Bu sitede yer alan hi?bir ?ey bir ürünün ya da hizmetin tan?t?m? veya teklifi olarak ya da kanunlar ya da y?netmeliklerce pazarlanmas?na izin verilemeyen bir ürünün temini olarak anla??lmamal?d?r. Belli ürünlere ili?kin ?zel bilgiler i?in, ikamet etti?iniz ülkenin yetkili otoritesi taraf?ndan kabul edilen re?eteleme bilgilerine ba?vurunuz.

  Telif Hakk? Korumas?:
  Bu sitede g?rmekte ya da okumakta oldu?unuz her ?eyin aksi belirtilmedik?e telif hakk? korumas? kapsam?nda oldu?unu ve Bristol-Myers Squibb’in yaz?l? izni olmaks?z?n burada belirtilen Hüküm ve ?artlara ayk?r? olarak kullan?lamayaca??n? beyan ve kabul edersiniz. Bristol-Myers Squibb bu internet sitesinde g?rüntülenen materyallerin Bristol-Myers Squibb’in ba?l? i?letmeleri d???ndaki ü?üncü ki?ilerin haklar?n? ihlal etmedi?ini garanti etmemektedir.

  Markalar:
  Bu internet sitesinde g?rüntülenmekte olan tüm markalar, ticaret unvanlar?, logolar ve hizmet markalar? (topluca “Markalar” olarak an?lacakt?r) tescilli ya da tescilsiz olarak Bristol-Myers Squibb’den herhangi birisine ait olabilece?i gibi her ikisinin ortak mülkiyetinde de olabilir. Bu internet sitesinde bulunan hi?bir ?ey herhangi bir marka lisans veya kullan?m hakk? verildi?ine ili?kin ?rtülü kabul anlam?na gelmemektedir. Bu internet sitesinde g?rüntülenen Markalar’?n ya da di?er i?eri?in kullan?m? burada belirtilen istisnalar d???nda tamam?yla yasaklanm??t?r. Bristol-Myers Squibb’in fikri mülkiyet haklar?n? cezai takibat da dahil olmak üzere mevzuatta yer alan en geni? kapsam dahilinde kulland???n? bilmeniz gerekmektedir.

  Teminat D??? Haller:
  Bristol-Myers Squibb bu internet sitesinde, güncel ve do?ru bilgilere yer vermek i?in makul ?abalar g?stermekle birlikte, sa?lanan bilgilerin do?rulu?uyla, güncelli?iyle veya eksiksizli?iyle ilgili olarak herhangi bir beyanda bulunmamakta ve bu konuda herhangi bir garanti veya teminat vermemektedir. Bu internet sitesine eri?iminizden veya eri?ememenizden ya da bu internet sitesinde verilen herhangi bir bilgiye duydu?unuz güvenden kaynaklanan herhangi bir zarar veya ziyandan bu sitenin sahibi sorumlu tutulamaz.

  Sorumlulu?un K?s?tlanmas?:
  Bu internet sitesine eri?iminiz, sitenin kullan?m? ve bu sitede gezinme nedeniyle ortaya ??kan zararlar?n riski size aittir. Ne Bristol-Myers Squibb ne de bu sitenin olu?turulmas?n? veya sunulmas?n? sa?layan di?er ki?iler siteye eri?iminiz ya da siteyi kullanman?z nedeniyle ortaya ??kan hi? bir zarardan dolay? sorumlu bulunmamaktad?r. Siteye eri?iminiz, siteyi kullan?m?n?z ya da sitede gezinmeniz ya da sitede yer alan materyallarin, metinlerin ya da imajlar?n indirilmesi s?ras?nda bilgisayar?n?za ya da di?er mülkiyetinize bula?abilecek virüslerden ya da meydana gelebilecek zararlardan sorumlu bulunmamaktad?r.

  Yasaklanm?? ?letim:
  ?nternet sitesinin baz? b?lümleri ?evrimi?i forumlara eri?menize, e-posta g?ndermenize veya ba?ka bir ?ekilde Bristol-Myers Squibb’e geri bildirimde bulunman?za imkan sa?lamaktad?r. Bristol-Myers Squibb bu b?lümlerde yer alan i?eriklere ili?kin bir sorumluluk kabul etmemektedir. Bu internet sitesi vas?tas?yla Bristol-Myers Squibb’e, cezay? gerektiren bir su? olarak kabul edilen, hukuki sorumlulu?a neden olan, herhangi bir kanun hükmünün ihlaline neden olan ya da b?yle bir durum te?kil eden mevzuata ayk?r?, tehditkar, kü?ültücü, yak???ks?z, uygunsuz, pornografik ya da sayg?s?z materyal g?nderemez ya da iletemezsiniz. Bununla birlikte; (a) di?er ki?ilerin gizlili?ini ihlal eden (b) ilgili haklar?n sahipleri taraf?ndan a??k yaz?l? izni al?nmad?k?a telif hakk?, marka hakk? veya tescilli bir di?er hak yoluyla korunan (c) virüs, bu ya da di?er bir zararl? ??e i?eren ya da (d) hukuka ayk?r? bir ?ekilde kartel olu?turan bilgilerin g?nderilmesi ya da iletilmesi de yasaklanm??t?r. Telif hakk?, marka hakk? ya da tescilli bir di?er hakk?n ihlali dolay?s?yla ortaya ??kan zararlardan ya da internet sitesine eri?iminiz veya siteyi kullanman?z dolay?s?yla ortaya ??kan ziyanlardan tek ba??n?za sorumlu bulunmaktas?n?z.

  Kullan?c? Bildirimleri:
  Elektronik ileti?imdeki tüm ki?isel tan?mlay?c? bilgiler bu internet sitesinin Gizlilik Politikas?’na tabidir. E-posta ya da ba?ka bir yolla bu internet sitesine g?ndermi?, iletmi? oldu?unuz veriler, sorular, g?rü?ler, tavsiyeler ve buna benzer herhangi bir ileti?im ya da materyale gizli ve tescilli olmayan bilgiler olarak muamele edilecektir. ??bu internet sitesine veya i?bu sitenin sahiplerine g?nderilen herhangi bir iletinin g?ndericisi, iletide yer alan i?erikten ve bilgilerden, do?rulu?u ve kesinli?i de dahil olmak üzere, sorumlu olacakt?r.

  Bu siteye iletmi? ya da g?ndermi? oldu?unuz herhangi bir ?eyin sadece Bristol-Myers Squibb taraf?ndan ?o?altma, if?a, iletim, yay?mlama, ne?riyat veya postalama ama?lar?n? da kapsayan ?e?itli ama?larla kullan?labilece?ini kabul edersiniz. Ayr?ca, Bristol-Myers Squibb, elektronik eri?im i?eri?inde if?a edilen her tür fikir, yenilik, kavram, teknik veya teknik bilgi (know-how) dahil olmak üzere, her türlü bilgiyi, herhangi bir ama?la kullanabilecek veya kopyalayabilecektir. Bu tür ama?lar, ü?üncü taraflara if?ay? ve/veya ürünlerin ya da hizmetlerin geli?tirilmesini, üretilmesini ve/veya pazarlanmas?n? i?erebilir.

  Di?er Sitelere Ba?lant?lar (Linkler):
  Ziyaret?ilerimizin rahat kullan?m? a??s?ndan internet sitemiz yararl? bilgiler sunabilecek internet sitelerine ba?lant?lar veya referanslar i?ermektedir. Bu internet sitesinde, ba?ka sitelere link verilmesi veya ba?ka sitelere referans verilmi? olmas? Bristol-Myers Squibb’in, ba?lant? verilen veya referans verilen di?er sitelerin i?eri?inden sorumlulu?unu do?urmayaca?? gibi ve di?er sitelerin i?eri?inden kaynaklanan herhangi bir zarar veya ziyandan da sorumlu tutulamayacakt?r. Ba?ka bir siteye ba?land???n?zda, lütfen o siteye ait yasal uyar? ve gizlilik politikas?n? inceledi?inizden emin olunuz.

  Ge?erli Kanun:
  i?bu Hüküm ve ?artlar ve uygulanmas?, kanunlar ihtilaf? hükümleri d???nda, Türkiye Cumhuriyeti kanunlar?na tabidir. Bu internet sitesini kullanarak siteye eri?iminiz ya da internet sitesini kullanman?zdan kaynaklanan tüm talep ve dava haklar?n?n, ?stanbul Merkez (?a?layan) Mahkemeleri ve ?cra Dairesi taraf?ndan ??zümlenmesine r?za g?stermektesiniz.ilgili mevzuat?n emredici hukuk hükümleri ?er?evesinde aksi ?ng?rülmedi?i sürece, bu gibi bir hakk?n do?umu veya ortaya ??kmas?ndan sonra en ge? iki y?l i?erisinde kullan?lmas? gerekmektedir.

  Yasal Uyar?’n?n De?i?tirilmesi:
  Bristol-Myers Squibb herhangi bir zamanda internet sitesine eri?imi ve sitenin kullan?m?n? düzenleyen bu Hüküm ve ?artlar’? g?zden ge?irip de?i?tirebilir. ??bu Hüküm ve ?artlar’da bir de?i?ikli?e gidilmesi halinde, de?i?iklikler internet sitesine yüklenecektir.?Yap?lacak de?i?iklikler sizler i?in de ba?lay?c? olaca??ndan, periyodik olarak bu sitede yay?nlanan Hüküm ve ?artlar’? ziyaret etmenizde ve yeniden kontrol etmenizde fayda bulunmaktad?r.

  青青久久