• Kariyer

  Birlikte, fark yarat?r?z.


  Baloncuklar üfleyen aile

  Ciddi hastal?klar ile mücadele eden hastalar i?in yenilik?i ila?lar üretmekteyiz. Ayr?ca, ilham verici i?ler ve?gü?lü kariyer se?enekleri ile kendi ekibimizi yeti?tirmekteyiz. Sahip oldu?umuz g?rev her ne olursa olsun, her birimiz bir katk?da bulunmaktay?z. Ve bu da fark yaratmaktad?r.


  Bir bekleme salonundaki i? arkada?lar?

  Bizimle ?al??mak

  Net bir ama?, kapsay?c? bir kültür.?Alan?n?z?n en üst seviyesinde ?al??ma ?ans?. Bunlar bir sonraki kariyer hareketiniz i?in Bristol-Myers Squibb'in do?ru se?im oldu?unu g?steren sebeplerden sadece birka??d?r. Ald???m?z?en yeni ?düllerimizi ve takdirlerimizi?inceleyin ve ?al??anlar?m?z?n hem ofis i?inde hem de d???nda ba?ar?l? olmalar?n? nas?l sa?lad???m?z hakk?nda bilgi edinin.
  Global ?e?itlilik ve Kapsay?c?l?k

  ?e?itlilik ve Kapsay?c?l?k

  ?? gücümüz, giri?imci ve sorumlu olan kapsay?c?, yüksek performansl? bir kültür olu?turmak üzere global olarak ?e?itlidir.

  ?? Arayanlar i?in Kaynaklar

  Arama ve Ba?vuru

  ?nem ta??yan global i?ler yap?n.

  Biz Global Bir Firmay?z

  Dünya üzerinde faaliyette oldu?umuz yerler.

  LinkedIn

  ?irketimiz Linkedin profesyonel a??nda temsil edilmektedir.
  青青久久