• ?leti?im

  Web sitemiz bir?ok spesifik ilgi alan? hakk?nda i?erik ve bilgiler sunmaktad?r. Web sitemizde yan?tlanmam?? genel bir sorunuz varsa, lütfen bizimle ileti?ime ge?iniz.

  T?bbi Bilgiler ve Hizmetler

  Sa?l?k Profesyonelleri i?in t?bbi bilgiler ve kaynaklara eri?im

  T?bbi Bilgiler ?leti?im Merkezi

  Faks : 0 212 286 13 95

  Yan Etkiler / ?stenmeyen Reaksiyonlar veya ürün Kalitesi ?ikayetlerinin Bildirilmesi (Farmakovijilans)

  Faks : 0 212 286 13 95

  Yan Etkileri, ürün Kalitesi ?ikayetlerini veya di?er pazarlardaki T?bbi Bilgi taleplerini bildirmek i?in?global sitemiziziyaret edin.

  ?

  Bizimle payla?t???n?z tüm bilgi ve ki?isel verilerinizin BMS'in ?irket politikalar?na ve yerel y?netmeliklere uygun bir ?ekilde korunaca??ndan ve gizli tutulaca??ndan emin olabilirsiniz. Sundu?unuz ki?isel bilgiler veri sorumlusu olan BMS Türkiye taraf?ndan 6698 say?l? Ki?isel Verilerin Korunmas? Kanunu Madde 5 kapsam?nda belirtilen, BMS Türkiye'nin tabi oldu?u yasal yükümlülüklere uymak ?eklindeki yasal gerek?eye dayanarak elektronik olarak veya ka??t üzerinde i?lenir. Sundu?unuz bilgiler ila? güvenli?i izlemi i?in kullan?l?r ve bu bilgileri global farmakovijilans veritaban?na kaydetmek ve farmakovijilans ile ilgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülükleri yerine getirmek i?in a??klanan ama?larla ilgili sa?l?k otoriteleri, hizmet tedarik?ilerimiz ve ilgili i?tiraklerle payla??labilir. Bu tedarik?iler ve i?tirakler s?zle?me gere?i Türkiye’deki yerel gizlilik y?netmeliklerine uygun yeterli düzeyde gizlilik ve güvenlik ?nlemleri sa?lamak zorundad?r. Farmakovijilans ile ilgili bilgi ve raporlar ürünün pazarland??? ilgili ülkede ürünün geri ?a?r?lmas?ndan itibaren en az 10 y?l boyunca saklanmak zorundad?r.?
  KVKK Madde 11 uyar?nca BMS’e ba?vuru yaparak ?u haklara sahip olursunuz:
  a) Ki?isel verilerinizin i?lenip i?lenmedi?ini ??renmek,
  b) Ki?isel verileriniz i?lendiyse i?lemeyle ilgili bilgi talep etmek,
  c) Ki?isel verilerinizin i?leme amac?n? ve amac?na uygun kullan?l?p kullan?lmad???n? ??renmek,
  d) Ki?isel verilerinizin aktar?ld??? Türkiye i?indeki veya yurtd???ndaki ü?üncü ki?ileri ??renmek,
  e) Eksik ve/veya hatal? i?lenen ki?isel verilerinizin düzeltilmesini talep etmek,
  f) KVKK’da belirtilen ?artlar ?er?evesinde ki?isel verilerinizin silinmesini veya imha edilmesini talep etmek,
  g) Ki?isel verilerinizin aktar?ld??? ü?üncü ki?ilere yukar?da madde (d) ve (e) uyar?nca ger?ekle?tirilen i?lemlere dair bildirimde bulunulmas?n? talep etmek,
  h) Ki?isel verilerinizin yaln?zca otomatik sistemler arac?l???yla analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize herhangi bir sonu? ortaya ??kmas?na itiraz etmek ve
  i) Ki?isel verilerinizin yasad??? bir ?ekilde i?lenmesinden dolay? zarar g?rmeniz durumunda bu zarar?n tazmin edilmesini talep etmek.

  KVKK Madde 13 bent 1 uyar?nca yukar?daki haklarla ilgili talebinizi BMS’e yaz?l? olarak veya Ki?isel Verileri Koruma Kurulu taraf?ndan belirtilen di?er yollarla iletebilirsiniz. Yukar?da belirtilen haklar?n?za dair taleplerinizi DPO@bms.com adresine e-posta g?ndererek de iletebilirsiniz. Ki?isel verilerinizle ilgili hususlar i?in yaln?zca bu e-posta adresinin kullan?lmas? gerekti?ini ve ba?ka kanallar üzerinden al?nan talep ve bildirimlerin de?erlendirmeye al?nmayaca??n? lütfen unutmay?n.


  Bize Ula??n

  Bristol-Myers Squibb?

  ?

  Maslak Mah. Dereboyu Cad. Bilim Sk. Sun Plaza No:5 Kat 17
  34398?Sar?yer, Istanbul, Türkiye

  Telefon : +90 212 335 89 00

  E-posta : bms-turkey@bms.com

  Fax : +90?212?286 24 98

  青青久久