• Hakk?m?zda

  Biz, misyonu hastalara ciddi hastal?klar? yenmelerinde yard?mc? olan yenilik?i ila?lar? ke?fetmek, geli?tirmek ve sunmak olan global bir biyofarmas?tik ?irketiyiz.


  B

  ristol-Myers Squibb, biyoteknoloji ?irketinin giri?imci ruhu ve atikli?i ile e?le?en büyük bir ila? ?irketinin ara?t?rmalar?n? ve kaynaklar?n? sonuna kadar kullanan, e?siz Biyofarma stratejimizle y?nlendirilen, farkl?la?m?? bir ?irkettir. Ciddi ve hayat? tehdit edici hastal?klar? olan hastalar i?in yenilik?i ila?lar sunmak üzere hergün ?al??maktay?z.

  Her gün tüm dünyadaki ?al??anlar?m?z hastalar i?in birlikte ?al??maktad?r; bu yapt???m?z her ?eyin itici gücüdür. Tüm dünyadaki milyonlarca hastaya onkoloji, kardiyovasküler,?immünoloji ve fibroz gibi hastal?k alanlar?nda yard?m etmeye odaklanm?? haldeyiz. Ara?t?rma ve Geli?tirme organizasyonumuz ile, sürdürülebilir bir potansiyel tedavi geli?tirme sistemi in?a ettik; i?imizi geni?letmek ve h?zland?rmak üzere d?? inovasyonlara eri?mek amac?yla aktif ortakl?klarda bulunduk.

  Dünya vatanda?lar? olarak, sürdürülebilir ve sorumlu bi?imde ?al??makta ve hastalara yard?mc? olman?n yollar?n? aramaktay?z. Bristol-Myers Squibb Vakf? ile, sa?l?kta e?itli?i te?vik etmekteyiz ve ciddi hastal?klar ve ko?ullardan orant?s?z bir ?ekilde etkilenmi? nüfuslar?n sa?l?k sonu?lar?n? iyile?tirme, dünyan?n en korunmas?z insanlar?ndan baz?lar?na yeni umutlar verebilme gayretindeyiz.


  Global Birim

  Ocak 2017'de güncellenmi?tir

  ?cra Kurulu Ba?kan?:
  ?irket Merkezi:
  New York City
  ??:
  Biyofarmas?tikler
  Web Adresi:
  NYSE Listesi:
  BMY
  Net Global Sat??lar:
  2016'da 19.4 milyar dolar
  Ar-Ge Yat?r?m?:
  4.94 milyar dolar, hastalar i?in yeni ila?lar?n ke?fedilmesi ve geli?tirilmesini i?ermektedir
  Temel Lokasyonlar:

  Türkiye Birimi

  Güncellenme: [Aral?k] 2017

  Genel Müdür
  Ece Kasikci
  Yerel Genel Merkez:
  Maslak Mah. Dereboyu Cad. Bilim Sk. Sun Plaza No:5 Kat 17
  34398?Sar?yer Istanbul, Türkiye
  青青久久